پاسخ های اشتباه در کنکور مدرن!

667

در پاسخگویی به سوالات کنکور مدرن باید توجه ویژه ای به اشتباه پاسخ ندادن داشته باشیم؛ حتی در مواقعی از صحیح پاسخ دادن هم اهمیت بیشتری دارد