رجال حدیث - جرح و تعدیل راویان احادیث و تعارض اقوال

38

علمای رجال برای نشان دادن عدالت یا وثاقت راویان از الفاظی خاص استفاده می کنند که به آنها الفاظ تعدیل و توثیق می گویند. چنان که برای نشان دادن ضعف اعتقادی یا اخلاقی راویان از الفاظی خاص بهره می گیرند که به آنها الفاظ جرح گفته می شود. * 1. عدل 2. ثقه 1 3. عین 4. حجت 5. وجه * 1. مُتقِن 2. ثَبَت 3. امامی 4. حافظ 5. ضابط 6. صدوق 7. شیخ 8. جلیل 9. مشکور 11 . خیر 11 . فاضل 12خاص 13 . صالح 14 . صالح الحدیث 15 . لا بأس فیه 16 . یُحتَجُّ بحدیثه 17 . مسکون الی روایته 18 . مضطلع بالروایه * الفاظ جرح: * فاسق، شارب الخم