نقش سد دز در سیل های بهار 1395

5,240
در اولین ویدیو از سری مباحث تخصصی مهندسی و مدیریت آب با عنوان «گفتگوهای آبی»، توضیحات مختصری دربارۀ سد دز، نقش احتمالی سرریز سد دز در ایجاد سیل های بهار 95 در پایین دست و دو رویکرد متفاوت برای کنترل سیل های بزرگ آتی ارائه شده است.
4 سال پیش
# سیل
pixel