تکنینک‌های قاطعیت-کریس کرافت

33

www.rasabook.com تکنینک‌های قاطعیت-کریس کرافت همه ما در مواقعی که موقعیتی را از دست می‌دهیم یا به طور متناوب هنگامی که به دام افتاده یا عصبانی هستیم و باید پاسخگوی افراد زیادی باشیم، ناامید می شویم. با یادگیری قاطعیت می‌توانیم از پس این مشکل برآییم. این دوره توضیح می‌دهد قاطعیت دقیقا به چه معناست و تفاوت آن با مهاجم بودن چیست و تکینک‌هایی را برای مواجهه با شرایط چالش برانگیز و افرادی که با آن‌ها مشکل داریم می‌آموزد.