مسدود شدن حساب های شرکت عمران پردیس و توضیحات مدیر عامل

527

مدیرعامل شرکت عمران پردیس؛ شرکت عمران پردیس طبق قانون از پرداخت مالیات معاف است/ دست روی دست نگذاشتیم تا حساب شرکت شرکت عمران پردیس مسدود شود

pixel