اولین برد تیم فرمول یک ویلیامز در سیلورستون - گرندپری بریتانیا 1979

115
فرمول یک ایران - اولین برد تیم فرمول یک ویلیامز در سیلورستون - گرندپری بریتانیا 1979
pixel