رهبرمعظم انقلاب:همه مردم عزیز در سرشماری شرکت کنند

133

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت های قبلی توسط دولت های بعدی افزودند: باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد گناهی کبیره است.