6 برنامه رئیس کل بانک مرکزی برای دور زدن تحریمها

127
عبدالناصر همتی می گوید که برای تحریم ها 6 راهکار دارد...
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel