قدرت روابط عمومی مشتری

70

شاید تا به حال به قدرتمندترین همکار در امر معرفی بهتر و اثرگذار کسب و کار بیمه ای خود توجه نکرده باشید، بهترین همکار شما در این کار مشتریان شما هستند، که ضمن خرید از شما و رفع نیازهایشان از طریق خدمات کسب و کار بیمه ای شما می توانند از به عنوان قدرتمندترین مدیران روابط عمومی شما را به بسیاری از افراد در ارتباط با خودشان متصل نمایند . برخورداری از این امکان فقط در یک صورت مقدور است و آن چیزی نیست جز احساس رضایتمندی مشتریان از خدمات بیمه ای شما و بی تردید عکس این اتفاق نیز بدیعی است در صورت عدم خوشنودی مشتری

آن بیمه
آن بیمه 4 دنبال کننده