دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست - 940720

180

معرفی نواب و دبیر و مسئولین کمیته ها کمیسیون کشاورزی به ریاست دکتر حمیدرضا قلمکاری