بازدی از مزرعه گوجه فرنگی آلوده به بیماری باکتریایی

27
بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی که از سال 99 در شهرستانهای استان فارس مشاهده شد، این باکتری در بذر و خاک و بقایای گیاهی باقی می ماند، علائم به صورت پژمردگی یکطرفه برگها، شانکر ساقه، تغییر رنگ آوندی و در نهایت بوته خشک می شود. بیماری می تواند از گیاهی به گیاه دیگر توسط قطرات آب، وسایل کار و غیره منتقل و از طریق زخم و روزنه ها وارد گیاه شود.
pixel