آموزش تحلیلهای مکانی (GIS کاربردی)- بخش 3

33
در این ویدئو، دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و رئیس گروه ژئوماتیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) با نمونه مسائل تحلیلهای مکانی به آموزش کاربردی GIS می پردازد.
pixel