حدیث روز

69

پیامبر اکرم (ص): از سه خصلت دور باش: حسد و حرص و تکبر. (نهج الفصاحه ص197)