گفتگو زنده تلویزیونی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری

229
گفتگو زنده تلویزیونی دکتر سید مهدی ابطحی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت هفته پژوهش در شبکه اصفهان
pixel