مروری بر نرم افزار ICEM در موسسه پارس پژوهان

38

ICEM CFD یکی از بروز ترین و بهترین نرم افزارهای مش زنی در انسیس و حوزه دینامیک سیالات می باشد. این نرم افزار با استفاده از ابزارهای وسیع خود برای شبکه بندی توانسته تمامی نیازهای کاربران سی اف دی را در زمینه مش زنی در انسیس برطرف کند. ICEMCFD توانایی ایجاد شبکه بندی در فضای دو بعدی و سه بعدی دارد.