نماهنگ امام رضا (ع) کم ما و کرمت

2,333

امام رضا (ع) اگه خوبم اگه زشت ، خدا گِلمو با غم عشق تو سرشت ، ضامن آهو همه عمرم ، ضامن آهو برات بمیرم

pixel