بررسی تعارض منافع در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

282

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه هایی در حوزه ی شناسایی مصادیق تعارض منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی