محمد معتمدی - او نیامد

2,943

بـــه راه وی تـــا سحــــر مــاندم ، ژالـــــه افشــــــاندم او نیـــــامد بـــه امیـــدش بـــا نـــوای دل نغمـــــه ها خـــــواندم او نیــــامد امـــید دل مــــــن کــــــجایی ؟ ســـحر شــــد چــــــرا پـــس نیــــایی ؟ چــــــــرا نیــــایی ما را در سایت لوحینه به ادرس www.lohine.com دنبال کنید.

لوحینه
لوحینه 306 دنبال کننده