نمایشگاه کار - فرصت های شغلی بادکوبه

476
هفته گذشته ما در نمایشگاه کار حضور داشتیم. رویدادی که در آن سازمان ها با موقعیتهای شغلی خود حاضر بودند و کارجویان هم در فضایی رقابتی به دنبال شغل بودند. اگر هفته گذشته و در طی روزهای نمایشگاه موفق به ارسال رزومه برای ما نشدید؛ هنوز دیر نشده. به سایت بادکوبه مراجعه کنید و به بخش فرصت های شغلی بروید. ما منتظر شما هستیم. http://badkoobeh.com/careers
pixel