داستان های یزد مسجد جامع

169
همیشه که نباید جایی رفت و پُر شد از حس های زیبا و نازیبا. گاهی هم محو می شوی و خالی. خالی و سبک از تمام حس ها. زمانش مهم نیست شاید چند ثانیه شاید هم دقیقه هایی که گاه به ساعت هم می کشند. همین فکر کردن به هیچ حالت را خوب می کند.
pixel