بخش دوم مراسم پیش معارفه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1399

163
پنل تخصصی دانشکده مدیریت با حضور سرپرست دانشکده جناب آقای دکتر منوریان و دکتر تاجیک
pixel