واضحترین تصاویر MRI از جنین

1,101

این تصاویر واضح حرکات کودک در بطن مادر را نشان می دهد، گویی جا برایش تنگ است و برای بیرون آمدن عجله دارد