مانیفست پراگ؛ ایراد شده توسط یونسکو در خصوص زبان اسپرانتو

82

مانیفست پراگ، ارائه شده در سال 1996 توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، در هفت بخش به تبیین جنبش اسپرانتو می پردازد. این مانیفست با تأکید بر ارتباطات دموکراتیک، حقوق زبانی، حفظ تعدد زبانی و آموزش مؤثر زبانها، ایراد شده است. صدا به زبان اسپرانتو و متن به زبان انگلیسی.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده