مجذور و جذر اعداد / سال هفتم

112
مربع و مکعب دو اصطلاح برای توان 2 و 3 می باشد؛ دبیر: حمید اسماعیل بیگی
pixel