انتقال - Transmission

302

یک بازی پازلی بسیار مشکل که در آن باید شبکه ای ارتباطی را ایجاد کنید و قدرت آن را به نمایش بگذارید. وصل کنید تا ارتباط برقرار شود! دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.lojugames.games.transmission

ایران اپس
ایران اپس 781 دنبال کننده