کلاس آموزش Simulink دانشگاه صنعتی شریف- دوشنبه 08 دی ماه 1399

191
با توجه به تصمیم به برگزاری مجازی کلاس ها این ویدیو جهت دسترسی بهتر دانشجویان کلاس با توجه به سرعت اینترنت ایشان در اینجا قرار داده می شود.
pixel