نمایشگاه اینوتکس 2019

149
گذری کوتاه بر اینوتکس 2019 و به امید اینوتکس 2020... همراه با فناوران، نوآوران،‌ متخصصان و کارآفرینان
pixel