درایت حدیث - تعاریف سنت، حدیث، روایت، خبر و اثر

74

حجج الاهی معصوم، دارای علم لدنی و و لایت تکوینیه و ولایت تشریعیه و افضلیت در جمیع فضایل از جمیع خلایق هستند و خداوند سبحان با علم بی منتهای خود ایشان را به عنوان راهنمای بشریت انتخاب فرموده است. آیا استناد به اقوال و افعال و تقاریر غیر چهارده نور مقدس علیهم السلام به عنوان حجج الاهی برای ارشاد و راهنمایی عباد الاهی جایز است؟ چرا؟ سنت، حدیث، روایت، خبر و اثر