جشنواره فرهنگى هنرى اسوه حسنه

135

جشنواره فرهنگى هنرى اسوه حسنه در مقطع دبستان های سلام با رويكرد توجه به تفاوت های فردی به صورت فستیوال های داخل مدارس در حال برگزاری می باشد . اردیبهشت 1398