تریلر جدید بسته Gods Glory بازی Hollow Knight

598

استودیو Team Cherry تریلر جدیدی از بسته گسترش دهنده Gods Glory بازی Hollow Knight منتشر ساخت.