آموزش مکالمه زبان انگلیسی

190

در مکالمه زبان انگلیسی برای سوار شدن و پیاده شدن از چه عباراتی استفاده کنیم؟؟ آکادمی زبان ماها 021-22226641

سلام نیتیو
سلام نیتیو 6 دنبال کننده