خودتان زیر راه پله ها کتابخانه بسازید

125

وقتی همه ی قفسه ها پر شده اند و در زیر تخت خواب دیگر فضایی برای قرار دادن وسایل وجود ندارد، چه باید کرد؟ فضای زیر پله خونه تون بدون استفاده رها شده؟ پس زمانش رسیده تا از آن به درستی استفاده کنید و با دیدن این ویدیو خودتان برای زیر راه پله کتابخانه بسازید https://kanapeh.ac.

کاناپه
کاناپه 6 دنبال کننده