سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان

622

سیزدهمین نمایشگاه کتاب اصفهان از 9 آبان ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان آغاز می شود و تا 15 همین ماه ادامه خواهد داشت.