مرز بین دنیای مجازی و واقعی!!!

689

مایکروسافت از هدستی با عنوان HoloLensرونمایی کرده تا دنیایی بین دنیای حقیقی و مجازی پیش روی کاربرانش قرار دهد....!