مسعود کیمیایی و امین حیایی در کنار ناصر ملک مطیعی ♥

995
عیادت امین حیایی و مسعود کیمیایی از زنده یاد ناصر ملک مطیعی در بیمارستان
pixel