اعجاز کلمه بختیاری و درخت انجیر در قطعه 20 بهشت زهرا

314

شیخ صدوق حدیثی را از ابن عباس نقل می کند، بر اساس آن، نامیدن شدن طور به سیناء به خاطر وجود درختی در آن است.قسم به انجیر و زیتون (یا قسم به سرزمین شام و بیت المقدس ).