از یک مامور اطلاعاتی KGB تا یک رئیس جمهور- ظهور ولادیمیر پوتین - تحلیل کانال Vox

198

قصد پوتین برای عقب راندن نظم جهانی غرب ... و به نظر می رسد که جواب میدهد.