حل تست دینی با دکتر سرکشیک زاده در مسیر برتر - 7 آذر

352

مسیر برتر شبکه آموزش و حل تست های دروس 1-4 پایه دوم کنکورهای 92 تا 95 توسط دکتر سید هادی سرکشیک زاده در بخش اول و مشاوره مشاوران ونوس موضوع این برنامه بود