طنز " دلالهای بیچاره " با لهجه شیرین شیرازی - شیراز

4,436
نم چرو هیچ کسی به فکر دلالهای مظلوم نیست ؟
pixel