حضور پر شور مردم در انتخابات اصفهان ، میدان نقش جهان

654
ارتباط مستقیم گوینده خبر محمد رضا فاضلی با خبرنگار مستقر در ستاد انتخاباتی مهدی سهرابی
pixel