پروژه 15 دستگاه خودرو پیشرفته آتش نشانی فرودگاهی

592

پروژه 15 دستگاه خودرو پیشرفته آتش نشانی فرودگاهی پنتر توسط شرکت مهندسی سنگین کار صنعت