دشت بهشت (گناباد)

185

مستند دشت بهشت (گناباد) به کارگردانی امین میر احمدی پخش شده در شبکه استانی خراسان رضوی به جاذبه های گناباد از جمله قنات قصبه می پردازد