تحلیل کارنامه کنکور سراسری 1400 | مشاوره انتخاب رشته

3,328
تحلیل و بررسی کارنامه کنکور سراسری 1400 مشاوره انتخاب رشته توضیحات و معرفی بخش های مختلف کارنامه اولیه اهمیت تراز و رتبه در انتخاب رشته
pixel