استیوجابز-آخرین روز زندگی ::: Steve Jobs Life Last Day

1,102

سخنرانی تأثیر گذار استیو جابز در مورد موفقیت از طریق باور آنکه مرگ به ما نزدیک و ما هیچگاه چیزی برای از دست دادن نداریم