:: تیزر معرفی طرح بهاار آرزوها ::

723

"بهار آرزوها - اردوهای صد روزه از نوروز تا کنکور ۹۸ سرنخ" (طرح کشوری) * فاز اول طرح بهار آرزوهای سرنخ: اردوهای مطالعاتی_آموزشی نوروزی سرنخ ویژه کنکوری های ۹۸