دکتر محمود واعظی: مسأله معیشت مردم یکی از اولویت های اصلی رئیس جمهور است

89