آشنایی با دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان

876
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel