روایت گفتمانی عملیات والفجر 8

1,321

برشی از کارگاه روایت گفتمانی مدرسه کالک، در این مجموعه کارگاه ها، سه عملیات بزرگ دفاع مقدس با نگاهی آموزشی و گفتمان محور روایت می شوند. این قسمت عملیات والفجر 8 با گفتمان ما می توانیم