چه می کنه این انگیزه !!!

71
سلام انگیزه یا Motivation ، یکی از بزرگترین منابع انرژی تحریک بشر برای پویایی و پیمودن مسیر هدف است . برخی از انگیزه های بصورت طبیعی و نرمال در جهان هستی وجود داشته و باعث تکامل انسان می باشند ، مانند نیازهای مادی و معنوی انسان ولی برخی از موارد که باعث خلق شاهکار خواهند شد می بایست توسط دست بشر طراحی و برنامه ریزی شود تا سبب ایجاد وجه تمایز و مزیت رقابتی گردد که منبع انرژی خلق این شاهکار ، انگیزه می باشد .
pixel