2-درس ساختمان سازی پودمان 4 -محاسبه زاویه قائم،برداشت -مدرس:اسماعیل آشنا

384
درس ساختمان سازی پودمان 4 فیل شماره 2 -نحوه محاسبه زاویه قائم با قطب نما ومحاسبه ارتفاع ساختمان به وسیله زاویه شیب وبرداشت نقشه از روش آفست وروش تقاطع -سال دهم رشته ساختمان-هنرستان فنی شهید جوانمردی ناحیه 3 شیراز
کلاس درس 9 دنبال کننده
pixel